60 ÅR SOM VERKTYGSMAKARE

Richardssons Verktygsservice AB är en av Sveriges största verktygstillverkare med specialisering på konstruktion och tillverkning av pressgjutningsverktyg.

Företaget ska konstruera och tillverka formande verktyg som uppfyller kundens krav och förväntningar samtidigt som verksamheten inte får förorsaka olyckor eller skador på människor eller miljö.

Detta skall vi nå genom att:

  • arbeta målinriktat och systematiskt med ständiga kvalitetsförbättringar samt inre – och yttre – miljöförbättringar.
  • gällande lagstiftning och myndighetskrav är våra minimikrav.
  • arbeta förebyggande med att förhindra skador på människor och miljö.
  • kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöaspekter skall beaktas vid förändring av produktionen, utveckling av nya metoder samt nyinvesteringar.
  • ansvar och engagemang för kvalitet och miljö skall genomsyra all personal. Detta sker genom diskussioner, information, utbildningar och ett aktivt deltagande i kvalitets- och miljöarbetet.
  • ha en öppen och konstruktiv kommunikation med kunder, leverantörer, myndigheter och andra intressenter gällande kvalitets och miljöfrågor.
  • öka vår återvinning och återanvändning och därigenom uppnå ett kretsloppstänkande och avfallsminskning.
  • inte utsätta vår personal för ohälsa som på något sätt orsakats av obalans mellan krav och resurser i arbetsbelastningen.
  • inte tolerera kränkande särbehandling eller mobbning i någon form.
  • följa tillämpade lagar, regler, kollektivavtal och branschnormer för arbetstid, inklusive övertid.

 

Niklas Eidersjö, VD